З метою забезпечення вимог «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (із змінами), обласна конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію шляхом здешевлення кредитів (далі – Конкурсна комісія) визначає наступні Умови і порядок проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів у 2019 році.

 

1. Компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники) за укладеними кредитними договорами.

 

2. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

– у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, – позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

– у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, – іншим позичальникам.

 

3. Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

 

4. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

 

5. Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про Умови і порядок проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії (9 грудня). Останній день подачі документів – 27 листопада 2019 року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

 

6. Позичальники для отримання компенсації подають до Конкурсної комісії такі документи:

– заявку за  формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2015 року № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»;

– копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

– довідку про банківські реквізити позичальника;

– виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

– довідку – розрахунок, видану банком, про прогнозовану суму відсотків,  що буде нарахована позичальнику за користування кредитом по 31.12.2019;

– копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки;

– довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

– довідку про відсутність справи про банкрутство (це інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка отримується за он-лайн запитом на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції);

– для підтвердження цільового використання кредитних коштів позичальники також подають: належним чином завірені копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, рахунків-фактур, договорів, прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт.

 

7. Подані документи реєструються секретарем Конкурсної комісії в журналі обліку в день їх надходження. Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

 

8. Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень;

у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

Рішення Конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

9. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення Конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення Конкурсна комісія визначає річну суму компенсації для кожного позичальника, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

 

10. Позичальники, включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають в Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

 

11. Претенденти несуть повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

 

12. Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, подаються до Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 4 поверх, каб. 67. Контактний телефон: (057) 705-21-78.    

 

Голова конкурсної комісії                                                                 О.В. Нездюр