З метою забезпечення вимог «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (із змінами), обласна конкурсна комісія визначає наступні умови і порядок розгляду заявок суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – претендентів на отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі – компенсація).

  1. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники) за укладеними кредитними договорами:

– у 2015 році – за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищують 30 відсотків річних;

– починаючи з 2016 року – за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають компенсації;

– починаючи з 2017 року згідно з укладеними договорами.

        Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

– у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, – позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;

– у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, – іншим позичальникам.

  1. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

     3. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

    4. Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчують за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії (8 грудня). Останній день подачі документів – 28 листопада 2017 року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

    5. Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

– копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

– довідку про банківські реквізити позичальника;- виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

– довідку – розрахунок, видану банком, про прогнозовану суму відсотків,  що буде нарахована позичальнику за користування кредитом по 31.12.2017;

– копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки;

– довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

– довідку про відсутність справи про банкрутство (це інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка отримується за он-лайн запитом на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції);

– для підтвердження цільового використання кредитних коштів позичальники також подають: копії документів про оплату товарів, робіт, послуг,  рахунків-фактур, договорів, прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт;

– позичальники, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби, подають на розгляд конкурсної комісії копію форми 24-сг «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин» за останній звітний період, що передує поданню документів, а в разі неподання такої форми до органів статистики, надають довідку про чисельність поголів’я ВРХ від органів місцевого самоврядування.

     6. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку в день їх надходження.

     7. Конкурсні комісії розглядають подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

      Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

– у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень;

– у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

     8. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

     9. У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають річну суму компенсації для кожного позичальника, видають позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включають його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

    10. Позичальники, включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають в Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, довідку, видану банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період та копію платіжного доручення, засвідчену банком. 

 

 

Голова конкурсної комісії                                                          О.В. Нездюр