1. Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі  до 50 відсотків вартості, але не більш як:

за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження – за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (далі – неплемінні стада), – 12000 гривень за одну голову;

за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту – 12000 грн. за одну голову;

за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту – 2400 гривень за одну голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту – 2000 гривень за одну голову.

  1. Для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти господарювання подають до 5 листопада комісіям:

1) для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного походження:

заявку (у двох примірниках);

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання – власника неплемінного стада;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі;

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісіям також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

  1. Для виплати часткового відшкодування вартості тварин розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затверджують їх склад.

До складу комісій входять представники структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, органів державної статистики, місцевих фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, громадських об’єднань у галузі тваринництва (за згодою).

Положення про комісії, форми заявкижурналу обліку, реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин, та відповідних звітів затверджуються Мінагрополітики.

Комісії розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості тварин відповідно до пункту 5 цього Порядку, а закінчують – за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 15 листопада.

  1. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості тварин реєструються секретарем комісії у журналі обліку в день їх надходження.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

  1. Комісія до 15 листопада на підставі поданих документів визначає кількість тварин, вартість яких буде частково відшкодована, та розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 25 листопада головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту реєстри та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості тварин у межах обсягу відкритих асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання.

  1. Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію про наявне поголів’я тварин станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована.

У разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання  до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.