«ПОГОДЖЕНО»                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Харківський міський голова                          Директор Департаменту

          агропромислового розвитку

          Харківської облдержадміністрації

 

_______________Г.А. Кернес                      _________________В.В. Панов

 

М.П.                                                                М.П.

 «____»____________2013р.                           «____» _______________ 2013 р.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

«Видача суб’єктам господарювання «Атестата  виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів»

 

 

1.

Орган, що надає адміністративну послугу

(вказати назву органу, телефон для консультацій, місцезнаходження, адресу електронної пошти та веб-сайту)

 

 

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

Тел.. 705 01 51 ,  705 01 65

Адреса: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5,

Держпром, 7 під’їзд, 4 поверх,

uprapk@kharkivoda.gov.ua

 

 

2.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

(вказати пункт, статтю, назву нормативно-правового акту)

 

Стаття 11 Закон України «Про молоко та молочні продукти»,  наказ Міністерства аграрної політики України від 21.01.2005 №23/17 «Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання», Наказ директора Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації від 7 серпня 2012 року №12 «Про затвердження складу атестаційної комісії з проведення атестації виробництва молочних продуктів».

 

3.

Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги (наявність певного статусу    , виду діяльності, віку, права власності, користування об’єктом) та інші специфічні умови отримання послуги

 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво молочних продуктів, крім особистих селянських господарств та фізичних осіб

4.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної  послуги

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів.

2. Виявлення в документах, поданих на атестацію, недостовірних відомостей.

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших технічних оцінок, необхідних для надання адміністративної послуги.

5.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги, та вимоги до них

 

1. Заява суб’єкта господарювання на проведення атестації на право виробництва молочних продуктів (додаток 1 до Порядку проведення атестації).

2. Відомості до заяви суб’єкта господарювання, які засвідчують, що їх технічні можливості забезпечують виробництво молочних продуктів відповідно до вимог нормативних документів (копії, завірені печаткою) (додаток 2 до Порядку проведення атестації):

2.1. Назва суб’єкта господарювання, що атестується.

2.2. Загальна кількість працюючих і їх кваліфікація.

2.3. Інформація про виробничі потужності на основні види продукції та показники роботи за останній рік (в одиницях звітності).

2.4. Інформація щодо сертифікації продукції, яка проводилась раніше.

2.5. Наявність зареєстрованої торгової марки.

2.6. Відомості про реалізацію продукції на експорт.

2.7. Наявність нормативних документів на продукцію, що виробляється, санітарних та ветеринарних правил, правил з охорони праці.

2.8. Інформація про6

- технологічну документацію, стан технологічного та допоміжного обладнання та його технічне обслуговування, метрологічне забезпечення виробництва;

- систему контролю за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним та технічним станом виробництва і якістю сировини, матеріалів та готової продукції;

- результати перевірок (обстеження) за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним та технічними станами виробництва, проведених органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, за останній рік;

- санітарно-технічний стан прилеглої території, виробничих та допоміжних приміщень;

- дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

2.9. Стан лабораторії (або підрозділу) з контролю якості молочної сировини і готової продукції.

2.10. Наявність рекламацій відносно якості продукції за останній рік.

2.11. Наявність дозволів:

- органів санітарно-епідеміологічної служби;

- органів ветеринарної медицини;

- інші дозвільні документи.

2.12. Інша інформація, надана суб’єктом господарювання.

6.

Строк надання адміністративної послуги (вказати термін отримання документа, що є результатом послуги та нормативно-правовий акт, що регулює цей термін)

 Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається протягом місяця з дня подання письмової заяви до територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики (ст.11 ЗУ «Про молоко та молочні продукти»).

Надання адміністративної послуги передбачає проведення адміністративним органом перевірки та вивчення поданих до заяви документів.

7.

Опис результату, який повинен отримати одержувач (вказати назву основного документа та перелік документів, які додаються до нього)

 

«Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів»

8.

Термін дії результату адміністративної послуги

Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів проводиться один раз на п’ять років.

Атестат видається на 5 років, після закінчення строку атестата проводиться переатестація.

9.

Безоплатність або платність  адміністративної послуги. У разі платності вказати:

-          розмір та порядок внесення плати;

-          рахунок для внесення плати;

-          нормативно-правовий акт, який регулює оплату.

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна послуга надається безкоштовно.

10.

Місце надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг

м. Харкова

Адреса:

м. Харків, Червоношкільна набережна, 26

11.

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку, інвалідам, тощо

Прийом документів та надання  адміністративної послуги особам з обмеженими фізичними можливостями здійснюється позачергово.

 

12.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається суб’єкту звернення особисто у Центрі надання адміністративних послуг, або може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

13.

Зразок Заяви на отримання послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору Департаменту

агропромислового розвитку

Харківської обласної державної

адміністрації

                                                             ___________________________

                                                                                              (ПІБ)

 

                                                                    ЗАЯВА

 

 

Прошу атестувати____________________________________________________

                                                             (назва суб’єкта господарювання)

 

на здійснення виробництва молочних продуктів.

 

 

            Відомості про суб’єкт господарювання:

 

1. Назва:

1.1. Повна __________________________________________________________________

1.2. Скорочена ______________________________________________________________

 

2. Місцезнаходження_________________________________________________________

2.1. Телефон_________________________  Факс __________________________________

        Телетайп________________________  E-mail _________________________________

3. Форма власності ___________________________________________________________

4. Види діяльності ____________________________________________________________

5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _____________________

6. Банківські реквізити ________________________________________________________

7. Орган державної реєстрації __________________________________________________

8. Реєстраційний номер та дата реєстрації ________________________________________

9. Підпорядкованість _________________________________________________________

 

 

                   В інші органи для атестації виробництва молочної продукції заявка не направлялась.

                   З вимогами Порядку проведення атестації ознайомлені та зобов’язуємося їх виконувати:

 

                   Керівник суб’єкта господарювання  __________________________________

                                                                             (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

                     Головний бухгалтер _______________________________________________

                                                             (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

 

                                  М.П.

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Директор Департаменту

 агропромислового розвитку

Харківської облдержадміністрації

 

_________________В.В. Панов

 

М.П.

 

 «_____»____________201   р.

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Назва послуги: «Видача суб’єктам господарювання «Атестата виробництва молока, молочної сировини  і молочних продуктів»

 

Загальна кількість днів надання послуги та стаття відповідного нормативно-правового акта: Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається протягом місяця з дня подання письмової заяви до територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики (ст.11 ЗУ «Про молоко та молочні продукти»).

 

 

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

 

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

 

 

 

Відповідальна посадова особа

 

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

2

3

4

5

1.

Заява та відповідні документи до заяви на право виробництва молочних продуктів приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів, за підписом відповідальної особи.

ЦНАП

Адміністратор, або уповноважений представник адміністративного органу (у затверджені дні прийому)

В день подання заяви

2.

Після отримання адміністративним органом наданих суб’єктом господарювання необхідних документів представниками відповідних органів виконавчої влади здійснюється опрацювання та підготовка відповідних висновків щодо можливості атестації виробництва молочних продуктів суб’єктом господарювання.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА

Секретар атестаційної комісії

Протягом

3-х днів

3.

Проведення атестаційною комісією з атестації виробництва молочних продуктів адміністративного органу оцінки нормативної документації на продукцію, технологічного обладнання, засобів вимірювальної техніки та технічних можливостей виробників молочних продуктів та приймається рішення щодо перевірки суб’єктів господарювання з виїздом на місце виробництва для встановлення достовірності даних, наведених у заяві та поданих документах.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА

Секретар атестаційної комісії

Впродовж місяця (виїзди комісії проводяться другого та четвертого четверга місяця)

4.

Атестаційна комісія на підставі результатів перевірки поданих документів та технічних можливостей виробництва безпосередньо на підприємстві приймає рішення щодо надання або відмови суб’єктам господарювання у видачі Атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА

Секретар атестаційної комісії

Впродовж місяця

5.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА направляє до Міністерства аграрної політики і продовольства України подання (додаток 4 до Порядку атестації) разом із документами, наданими до заяви на атестацію, для узагальнення та занесення його до реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА

Секретар атестаційної комісії

Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення атестаційною комісією

6.

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається на підставі рішення атестаційної комісії відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

ЦНАП

Адміністратор або уповноважена особа адміністративного органу

Після занесення даних суб’єкта господарювання до реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів (що підтверджується наказом Мінагрополітики України).

7.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі Атестата суб’єкту господарювання надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі із зазначенням підстав.

Департамент агропромислового розвитку ХОДА

Секретар атестаційної комісії

Протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення

8.

Суб’єкт господарювання має право повторно подати до адміністративного органу заяву за умови усунення недоліків

 

 

Не раніше, ніж через три місяця з дати прийняття рішення про відмову