Порядок складання кваліфікаційних іспитів

 • Метою  проведення  кваліфікаційних  іспитів  є перевірка рівня знань та практичних навичок  фізичних  осіб,  які  проводять дорадчу  діяльність  для  забезпечення  на належному рівні надання суб’єктам господарювання  у  сільській  місцевості  та  сільському населенню соціально спрямованих дорадчих послуг.
 • Кваліфікаційні комісії через засоби  масової  інформації інформують  всіх  зацікавлених  осіб про адресу та терміни подання заяв щодо  складання  кваліфікаційних  іспитів,  час  і  місце  їх проведення, перелік необхідних документів.
 • Для   складання   кваліфікаційного  іспиту  й  отримання кваліфікаційного свідоцтва фізичні особи до заяви (додаток 1) на  ім’я  голови кваліфікаційної   комісії   додають   анкету  (додаток 2),  копії дипломів,  за пред’явленням оригіналу,  про отримання повної вищої освіти,  наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання), витяг з трудової книжки.
 • Термін  подання  заяви  і  документів   зазначається   в оголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів від дня публікації в регіональному засобі масової  інформації.  Заяви, які надійшли після визначеного терміну,  відкладаються на наступні засідання кваліфікаційної комісії.
 •  Кваліфікаційна комісія веде облік  поданих заяв,  узгоджують  час і місце проведення кваліфікаційного іспиту, інформують про це осіб,  які подали заяви  та  допущені  до  здачі такого  іспиту,  але  не  пізніше ніж за 15 днів до дати складання кваліфікаційного іспиту.
 •  Засідання кваліфікаційної комісії відбувається щокварталу.
 •  Перевірка рівня знань та практичних навичок  дорадників та  експертів-дорадників здійснюється регіональною кваліфікаційною комісією у формі відповідей на запитання в екзаменаційних білетах.
 • Кваліфікаційна комісія за результатами складання іспиту приймає рішення про:

—         здачу кваліфікаційного іспиту; —          видачу кваліфікаційного свідоцтва; —         нездачу кваліфікаційного іспиту.

 • Засідання    кваліфікаційної     комісії     вважається повноправним,  якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Рішення  вважається  прийнятим,  коли   за   нього   проголосували більшість  з  присутніх  членів  комісії.  У  разі  рівного поділу голосів голос голови кваліфікаційної комісії є ухвальним.
 • У разі незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту особа, що його складала, має право оскаржити рішення кваліфікаційної комісії шляхом подання заяви довільної  форми до апеляційної комісії, але не пізніше як упродовж десяти днів після оголошення результатів.
 • Апеляційна комісія в процесі розгляду скарг, пов’язаних із здачею   кваліфікаційного іспиту, приймає рішення про підтвердження або скасування рішення кваліфікаційної комісії  щодо результатів кваліфікаційного іспиту.
 • Рішення апеляційної комісії приймається протягом одного місяця від дня надходження скарги і оформляється протоколом,  який підписується головою та присутніми членами цієї комісії.

Порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва

 • На  підставі  відомості  про  складання кваліфікаційного іспиту  голова  кваліфікаційної   комісії   видає   кваліфікаційне свідоцтво  встановленого  зразка сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського     експерта-дорадника.
 • Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5  років  від  дня його   видачі   або   від   останнього   підвищення   кваліфікації сільськогосподарського   дорадника    та    сільськогосподарського експерта-дорадника.

Періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років. Згідно із статтею 10  Закону України «Про сільськогосподарську   дорадчу  діяльність» ( 1807-15 ) підвищення кваліфікації   дорадників   та  експертів-дорадників здійснюється саморегулівною організацією за   напрямами,   зазначеними   у кваліфікаційному  свідоцтві,  на  умовах  укладеного контракту про оплату навчання. На   зворотному  боці  свідоцтва  зазначаються  відмітки  про підвищення   кваліфікації   сільськогосподарського   дорадника  та сільськогосподарського експерта-дорадника.

 • Бланки кваліфікаційних свідоцтв  є  документами  суворої звітності і мають обліковий порядковий номер,  розміщений у нижній частині аркуша.
 • У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського   дорадника   регіональною  кваліфікаційною комісією за письмовою  заявою  дорадника  і  копією  оголошення  в засобах  масової  інформації  про  його недійсність та на підставі відповідної  відомості,  зазначеної  у  п.  3.13  цього Положення, протягом   одного   місяця   видається  дублікат  кваліфікаційного свідоцтва.

Порядок зупинення дії та/або анулювання кваліфікаційного свідоцтва

 • Порядок зупинення дії та/або анулювання кваліфікаційного свідоцтва здійснюється за рішенням апеляційної комісії  на  основі розгляду   поданих   скарг   та   заяв   громадян   або  суб’єктів господарювання, що пов’язані з результатами діяльності дорадників, які  мають  кваліфікаційне  свідоцтво  та  на  професійній  основі надають дорадчі послуги.
 • Підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

— непроходження сільськогосподарським дорадником/експертом дорадником підвищення кваліфікації; — некваліфіковані дії сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника з питань його компетенції.

 • Підставою  для анулювання   кваліфікаційного свідоцтва можуть

бути: —  Навмисні дії сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника,    направлені  на  погіршення  стану господарства; —  надання  господарству  завчасно  недостовірної   інформації з питань               діяльності             сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника; —  упереджене         відношення          сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника  до  господарства з приводу   надання дорадчих послуг

Умови  проведення  конкурсу  та  перелік документів,  що подаються для участі в конкурсі

 • До участі в конкурсі допускаються суб’єкти сільськогосподарської  дорадчої  діяльності,  які  в установленому порядку внесені до Реєстру  сільськогосподарських дорадчих служб або Реєстру сільськогосподарських      дорадників та експертів-дорадників (далі — претендент).
 • Для участі в конкурсі претендент подає  до  регіональної комісії заявку за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках.

До заявки додаються завірені в установленому порядку: —       копія сертифіката дорадчої служби з  копіями  кваліфікаційних свідоцтв  кожного  сільськогосподарського  дорадника (для дорадчої служби),  копія кваліфікаційного свідоцтва  сільськогосподарського дорадника,     експерта-дорадника     (для     інших     суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності). —       Документи, подані   до   участі   в  конкурсі,  повинні  бути підписані керівником  та  мати  відбитки  оригіналу  печатки  (для юридичних осіб). —       Відповідальними за   достовірність   поданої   інформації   є претенденти.

 • Подані  документи  перевіряються секретарем регіональної комісії та реєструються в Журналі реєстрації учасників конкурсу  з надання  соціально спрямованих дорадчих послуг. Якщо подається неповний, не оформлений належним  чином  комплект  документів або виявлено недостовірність даних у документах,  то такі документи не реєструються та повертаються претенденту із зазначенням причини повернення.  Реєстрація або повернення  документів  проводиться  в день їх надходження.
 • Переможців конкурсу визначають за такими критеріями:

—         відповідність дорадчих послуг,  передбачених кваліфікаційними свідоцтвами       сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників,  запропонованим планам заходів; —         наявність достатньої   кількості  кваліфікованих  кадрів,  що працюють у дорадчій службі,  та  експертів-дорадників,  що  можуть бути   залучені  дорадчою  службою  або  дорадниками  для  надання дорадчих послуг; —         наявність необхідної  матеріально-технічної  та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення; —         запропонована вартість    витрат    на    надання   соціально спрямованих дорадчих послуг.

 • За результатами конкурсу регіональна комісія складає і затверджує у встановленому порядку перелік переможців конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг за бюджетні кошти.
 • Рішення регіональної комісії приймається  у  присутності не менше  двох  третин  її  складу відкритим голосуванням простою більшістю  голосів.  У  разі  рівної   кількості   голосів   голос головуючого  на  засіданні  є  вирішальним.  Рішення  оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар та члени комісії.
 • Про результати конкурсу регіональна комісія у письмовій формі  повідомляє претендентів у день проведення конкурсу.  У разі незгоди з результатами конкурсу претендент може оскаржити  рішення регіональної комісії у судовому порядку.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Видача кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника

1.

Орган, що надає адміністративну послугу (вказати назву органу, телефон для консультацій, місцезнаходження, адресу електронної пошти та веб-сайту)

Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації

Тел.. 705 10 38

Адреса: м. Харків,майдан Свободи, 5 Держпром, 7 під’їзд, 4 поверх

uprapk@kaharkivoda.gov.ua

 

2.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги (вказати пункт, статтю, назву нормативно-правового акту)

Закон   України   «Про   сільськогосподарську дорадчу діяльність» (стаття 11);

наказ Міністерства аграрної політики України від   26.04.2005   № 176   «Про   затвердження Положення    про    кваліфікаційне    свідоцтво сільськогосподарського дорадника  та сільськогосподарського експерта-дорадника»

 

3.

Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги (наявність певного статусу, виду діяльності, віку, права власності, користування об’єктом) та інші специфічні умови отримання послуги

 

Одержувачами кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників є фізичні особи, які мають бажання на професійній основі здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність та успішно склали кваліфікаційний іспит

4.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Кандидату може бути відмовлено в наданні адміністративної послуги в разі подання ним не повного пакету документів.

Особам, які розуміють основні поняття, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок або не відповіли на всі питання у відведений час, кваліфікаційні свідоцтва не видаються.

5.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги, та вимоги до них

1. Заява на ім’я голови регіональної кваліфікаційної комісії;

2. Анкета(Додаток 1 до пункту 3.5 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського  дорадника та сільськогосподарського  експерта-дорадника)

3. Копії дипломів, за пред’явленням оригіналів, про отримання вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання);

4. Витяг з трудової книжки.

 

6.

Строк надання адміністративної послуги, (вказати термін отримання документа, що є результатом послуги та нормативно-правовий акт, що регулює цей термін)

 

30 календарних днів, а в разі неможливості прийняття рішення у такий строк — на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. (ст. 10 Закону України  «Про адміністративні послуги»)

7.

Опис результату, який повинен отримати одержувач .(вказати назву основного документа та перелік документів, які додаються до нього).

 

Свідоцтво сільськогосподарського дорадника або сільськогосподарського експерта-дорадника

 

8.

Термін дії результату адміністративної послуги

Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5  років  від  дня його   видачі   або   від   останнього   підвищення   кваліфікації сільськогосподарського   дорадника    та    сільськогосподарського експерта-дорадника.

 

9.

Безоплатність або платність адміністративної послуги. У разі платності вказати:

—         розмір та порядок внесення плати;

—         рахунок для внесення плати;

—         нормативно-правовий акт, який регулює оплату.

 

 

Адміністративна послуга надається безкоштовно

10.

Місце надання адміністративної послуги

 

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

Адреса: м. Харків, Красношкільна набережна, 26

11.

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку, інвалідам, тощо.

 

Поділ одержувачів адміністративної послуги на категорії не передбачено.

12.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

 

Особисто  або поштою

13.

Зразок Заяви на отримання послуги

Зразок оформлення заяви на здачу кваліфікаційного іспиту

Голові кваліфікаційній комісії

Панову В.В.

___________________

(П.І.П. заявника)

 

З А Я В А

 

  Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту дорадника чи експерта-дорадника з питань_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

 Дата                                                              Підпис

 

Заява пишеться від руки особисто кожним дорадником чи експертом-дорадником

АНКЕТА

фізичної особи, яка допущена до складання

кваліфікаційного іспиту

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові_________________________________

 

 2. Паспорт _______, серія _____, N ____________, виданий ________

 

 _________________________________________________________________

                       (назва органу, дата)

 

 3. Ідентифікаційний номер (за наявності)_________________________

 

 4. Дата народження ______________________________________________

 

 5. Відомості про освіту _________________________________________

 

 _________________________________________________________________

    (що закінчив, коли, спеціальність, науковий ступінь у разі

 _________________________________________________________________

                   наявності, номер документа)

 

 6. Місце роботи і посада ________________________________________

 

 7. Стаж роботи __________________________________________________

 

 _________________________            _________________________

      (підпис особи)                   (дата заповнення анкети)