РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

 Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації  (00733346)

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пред-

мет закупів-

лі

Код КЕКВ (для бюджет-

них коштів)

Джере-

ло фінансу-

вання

Очіку

вана- вар-

тість пред-

мета закупів-

лі

Процеду-

ра закупівлі

Орієн-

тов-

ний початок прове-

ден-

ня процеду-

ри закупів-

лі

Підрозді-

л(и) (особа(и)), яких планує-

ться залучити до підготов-

ки документа-

ції конкурс-

них торгів (запиту цінових пропози-

цій, кваліфіка-

ційної документа-

ції)

При

міт

ки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  31.01.2013 року № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів

О.Г. Кулик
(прізвище, ініціали)

_______________
      (підпис)    М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

О.М. Сенюшкіна
(прізвище, ініціали)

_______________
        (підпис)